IV-ти НЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 26-28 Октомври 2012


Програма за конгреса на Български

Програма за конгреса на Английски

За информация вижте тук.

 

Резюметата:

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ХРОНИЧНА МАЛНУТРИЦИЯ
Р.Попова, Д.Попова, Б.Страхилова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ”
A STUDY ON THERAPEUTIC APPROACHES OF CHRONIC MALNUTRITION
R.Popova, D.Popova, B.Strahilova
University Hospital “Queen Jovanna - ISUL”, Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics

НУТРИТИВЕН СЪПОРТ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Д.Попова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”, София
NUTRITIONAL SUPPORT IN CLINICAL PRACTICE
D.Popova
Clinic of Metabolic diseases and Dietetics,University Hospital Queen Giovanna-ISUL, Sofia

РАННО ЕНТЕРАЛНО ИЛИ ТОТАЛНО ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖЪК ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ?
Белитова М
., Д. Карадимов
EARLY ENTERAL VERSUS TOTAL PARENTERAL NUTRITION IN SEVERE ACUTE PANCREATITIS
Belitova M, D. Karadimov

COMBINED ENTERAL AND PARENTERAL FEEDING IN COMPLICATED AND EMERGENCY UPPER GASTROINTESTINAL SURGERY
P. Tonchev 1,*, S. Iliev 1, V. Radev 2, D. Stoikov 1, G. Georgieva 3, L. Kovachev 1, S. Ohri 4, Al. Izmajlov 3 , R. Komsa-Penkova 31Surgery Dept , 2ICU Dept, 3Biochemistry Dept, 4Cardiology Dept, Medical University-Pleven, Pleven, Bulgaria

НОВИ МОМЕНТИ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ПОСТРАДАЛИ С ИЗГАРЯНИЯ
Д. Танчева
NEW ASPECTS IN THE NUTRITION SUPPORT OF PATIENTS WITH BURNS
D. Tancheva

ПРОТОКОЛ ЗА ХРАНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛЕД РХЕ, ПРИ ПОСТРАДАЛИ С ОБШИРНИ ИЗГАРЯНИЯ
Ив. Трайков, Д. Танчева, Я. Арабаджиев
PROTOCOL FOR NUTRITION SUPPORT AFTER EARLY SURGICAL EXCISION IN PATIENTS WITH EXTENSIVE BURNS
Iv. Traykov, D. Tancheva, Y. Arabadzhiev

Ефекти на аланин-глутаминовия дипептид върху някои маркери на възпалението и оксидативния стрес при пациенти след големи коремни операции
Д. Цонева1,2, Ст. Хинев1,2, В. Хаджимитова
3
1УМБАЛ „Александровска”-София, КАИЛ;2Катедра по Анестезиология и ИЛ, МУ-София;3Катедра по Медицинска физика и биофизика, МУ-София
Effects of parenteral alanin-glutamine dipeptide on some circulating inflammatory and oxidative stress markers in patients after major gastrointestinal surgery
D. Tzoneva1,2, St. Hinev1,2, V. Hadjimitova3
1University Hospital Alexandrovska – Sofia, Bulgaria; Clinic of Anesthesiology and Intensive care;2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University– Sofia, Bulgaria;3Department of Medical Physics and Biophysics, Medical University – Sofia, Bulgaria

Omega -3 PUFAs in patients with arterial hypertension
Bakardzhieva K.1, Komsa-Penkova R.2Tzekova M. 1, Jordanova P.
3
1Department of Cardiology,Pulmonology,Endocrinology-UMHAT-“G.Stranski”,Pleven;2 Department of Chemistry, Biochemistry, Physics and Biophysics”, Medical University of Pleven;3 Medical Diagnostic Laboratory UMBAL "Dr. G. Stranski "Pleven ,

Fructosamine test – a new glycamic marker fornutritional parenteral support
Mihaylova M.**, Veleva Ts.*, Alexandrova S.*, Bogdanov S.***, Radev V.***,Komsa-Penkova R.**, Radev R.***
*Medical University – Pleven, **Department of Chemistry, Biochemistry, Physics and Biophysics, MU-Pleven, *** Department of Anesthesiology andIntensive Care, UMBAL-Pleven, Bulgaria

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ГЛИКЕМИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ СЕПТИЧНИ ПАЦИЕНТИ – ОБЗОР
Николета Славова, Вилиян Платиканов
КАИЛ,УМБАЛ „Света Марина”, Варна
APPLICATION OF INSULIN IN SEPSIS – REVIEW
Nikoleta Slavova, Vilian Platikanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care „ St.Marina” University Hospital, Varna, Bulgaria

ЕФЕКТ НА ИНТРА-АБДОМИНАЛНОТО НАЛЯГАНЕ ВЪРХУ ОСТАТЪЧНИЯ ОБЕМ НА СТОМАХА
Арабаджиев Г., Добрев К., Караколев Ж.
Клиника по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, УМБАЛ СЗ ЕАД, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
EFFECT OF INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION ON THE GASTRIC RESIDUAL VOLUME
Arabadzhiev G., Dobrev K., Karakolev Zh.
Department of Anesthesia, Emergency and Intensive medicine, UMBAL SZ EAD, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora

Изследване на Фруктозамина като маркер на гликемичния контрол при парентерален нутритивен съпорт
М. Михайлова, Ц. Велева, С. Александрова, С. Богданов, В. Радев, Р. Комса-Пенкова, Р. Радев
К-ра „Химия, биохимия, физика и биофизика” и КАРИЛ-УМБАЛ, МУ-Плевен
X Юбилейна Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари – 17-21 окт. 2012, Плевен

Fructosamine test – a new glycamic marker fornutritional parenteral support
Mihaylova M.**, Veleva Ts.*, Alexandrova S.*, Bogdanov S.***, Radev V.***,Komsa-Penkova R.**, Radev R.***
*Medical University – Pleven, **Department of Chemistry, Biochemistry, Physics and Biophysics, MU-Pleven, *** Department of Anesthesiology andIntensive Care, UMBAL-Pleven, Bulgaria

ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ ПРИ ДЕЦА С МУКОЗИТ
Елеонора Желева
КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина” Варна
PARENTERAL NUTRITION – AN ALTERNATIVE FOR LIFE IN PATIENTS WITH MUCOSITIS
Eleonora Zeleva
KAIL UMHAT “St.Marina” VARNA

ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ И ГЛИКЕМИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
П. Цанева-УМБАЛ „Александровска”
CARBOHYDRATE METABOLISM AND GLYCEMIC CONTROL IN INTENSIVE CARE PATIENTS
P. Tzaneva – University Hospital „Alexandrovska”

ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ И ВЕНОЗЕН ДОСТЪП
Елеонора Желева
КАИЛ,УМБАЛ „Света Марина”,Варна
PARENTERAL NUTRITION AND VENOUS ACCESS
Eleonora Zeleva
KAIL, UMHAT “St.Marina”VARNA

РАННО ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ НОВОРОДЕНИ СЛЕД ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ
Румяна Андонова
Early enteral nutrition in neonates after gastrointestinal surgery
Rumyana Andonova

EНЕРГИЙНА И ПРОТЕИННА ДОСТАВКА ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ – СПРЯ ЛИ ДА СЕ МЕСТИ МАХАЛОТО?
Стоян Миланов
ENERGY AND PROTEIN DELIVERY IN CRITICALLY ILL – HAVE THE PENDULUM STOPPED SWINGING?
Stoyan Milanov

ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В ПАРЕНТЕРАЛНОТО И ЕНТЕРАЛНОТО ХРАНЕНЕ
Мариела Деливерска
LEGAL ASPECTS AND LEGAL REGULATION IN PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION
Mariela Deliverska

ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ И ГЛИКЕМИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
П. Цанева-УМБАЛ „Александровска”
CARBOHYDRATE METABOLISM AND GLYCEMIC CONTROL IN INTENSIVE CARE PATIENTS
P. Tzaneva – University Hospital „Alexandrovska”

The impact of yoghurt probiotic intake on cognitive parameters after hemispheric ischemic stroke in elderly patients
M. Vylcheva, B. Stamenov, Al. Izmajlov, R. Komsa-Penkova

ПЕРИОПЕРАТИВНА МОРБИДНОСТ ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧНИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Царянски Г., Чолаков В., Тенев Б., Марковски Ал., Табакова В., Начев Г.
СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ София

ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖЪК ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ – НУЖНА ЛИ Е РЕВИЗИЯ НА ДОГМАТА?
Доц. Д-р М. Белитова, д.м., Проф. Д-р Д. Карадимов, д.м.н.
УМБАЛ „Ц. Йоанна” – ИСУЛ
NUTRITION IN SEVERE ACUTE PANCREATITIS – SHOULD THE DOGMA BE REVISED?
Belitova M, D. Karadimov
Univercity Hospital “Queen Giovanna” – Sofia

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИКАМЕНТИ ПРЕЗ СОНДИ ЗА ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ - ОБЗОР
Николета Славова, Живко Желязков, Мария Тодорова, Вилиян Платиканов
КАИЛ,УМБАЛ „Света Марина”, Варна
DRUG ADMINISTRATION VIA ENTERAL FEEDING TUBES – A REVIEW
Nikoleta Slavova, Zhivko Zhelyazkov, Maria Todorova, Vilian Platikanov
Department of Anesthesiology and Intensive Care,Saint Marina University Hospital, Varna, Bulgaria

ДРАМАТИЧНА ПРОМЯНА В ИНТРА-АБДОМИНАЛНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТКА В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ С ЕКСТРЕМНА ФОРМА НА ОБЕЗИТАС – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Арабаджиев Г., Добрев К., Тилев Е., Караколев Ж., Вучкова Е., Иванов В.
Клиника по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, УМБАЛ СЗ ЕАД, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора.
DRAMATIC CHANGE IN THE INTRA-ABDOMINAL PRESSURE IN CRITICALLY ILL PATIENT WITH EXTREME FORM OF OBESITY – CASE REPORT
Arabadzhiev G., Dobrev K., Tilev E., Karakolev Zh., Vuchkova E., Ivanov V.
Department of Anesthesia and Intensive Care, UMBAL SZ EAD, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora

ЕФЕКТ НА ИНТРА-АБДОМИНАЛНОТО НАЛЯГАНЕ ВЪРХУ ОСТАТЪЧНИЯ ОБЕМ НА СТОМАХА
Арабаджиев Г., Добрев К., Караколев Ж.
Клиника по Анестезиология, спешна и интензивна медицина, УМБАЛ СЗ ЕАД, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
EFFECT OF INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION ON THE GASTRIC RESIDUAL VOLUME
Arabadzhiev G., Dobrev K., Karakolev Zh.
Department of Anesthesia, Emergency and Intensive medicine, UMBAL SZ EAD, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora

ПРОЯВА НА ДИСФАГИЯ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ И/ИЛИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА, ШИЯТА И МЕДИАСТИНУМА: ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Райчева Е., Шахов А, Огнянова В.
MANIFESTATIONS OF DYSPHAGIA IN CANCER PATIENTS AFTER SURGERY AND / OR RADIOTHERAPY IN THE HEAD, NECK AND MEDIASTINUM: IMPACT ON QUALITY OF LIFE
Raycheva E., Shahov A Ognianova C.

ICU TREATMENT OF ANOREXIA WITH BMI<10-CAN WE AFFORD FASTER WEIGHT GROWTH?
V. Radev 1,*, P. Tonchev 2, S. Iliev 2, D. Stoikov 2, R. Radev 1, S. Bogdanov 1, A.Izmajlov3 , R. Komsa-Penkova
3
1ICU Dept, 2Surgery Dept, 3Biochemistry Dept, Medical University Pleven, Pleven, Bulgaria

The association between lifestyle , dietary habits and Early pregnancy losses.
Georgieva G1, Ohri S.2 Komsa-Penkova R1, Izmaylov A.1 ,Konova E.,3 , I. Byrzashki3,Ivanov P
1
1
Department of Biochemistry, Medical University- Pleven;2Department of Cardiology ,University Hospital;3Clinical Institute of Reproductive Medicine, Pleven

 

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism