Членство

18.

Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни дееспособни лица с висше медицинско или друго специално образование, имащи добра професионална репутация и интереси и отношение към парентералното и ентералнно хранене.

19.

Членството в Сдружението е два вида, а именно: активно и почетно.

20.

За активни членове на настоящото Сдружение могат да бъдат избирани лица, отговарящи на общите изисквания, предвидени в този Устав, възприемащи и споделящи неговите цели и готови с лични сили да участват в тяхното осъществяване.

20.1

Най-малко 10 (десет) от членовете на Сдружението стават членове на Европейското сдружение по парентерално и ентерално хранене – ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), за да ползват правото за участие на срещите на Съвета на ESPEN (The Council), които се провеждат един или два пъти годишно съобразно Устава и решенията на управителните органи на ESPEN.

21.

Лице, което се е отличило с достойна и полезна служба на Сдружението и на неговите идеали може да бъде избрано за почетен член. Почетните членове са освободени от заплащане на встъпителни или редовни членски вноски, нямат право на глас в органите на Сдружението, не могат да бъдат избирани и да заемат длъжност в органите на Сдружението. Почетните членове имат право да присъстват на всички събрания и активно да участват във всички инициативи и дейности на Сдружението.

За повече информация относно членуването в БУЛСПЕН може да получите като се свържете с нас.

Контакти