BulspenLogo

Писмо до членовете на ЕСПЕН

BulspenLogo Уважаеми колеги,

Във връзка с членството ни в ESPEN, Ви напомням, че срока за заплащане на членския внос е до 25.01.2013 г. Вариантите на заплащане могат да бъдат два, както следва:

Парите могат да бъдат преведени директно на сметката на ESPEN. Този вариант е за индивидуални членове и таксата е 110 EUR.

Парите могат да бъдат преведени на сметката на Българско дружество по Парентерално и Ентерално хранене, като при този вариант се заплаща за блок членове по 80 EUR и за членове до 32 години 30 EUR.

Тъй като втория вариант е икономически по-изгоден, предлагам да внесете в сметката на Дружеството по Паретерално и Ентерално хранене по 80 EUR за всеки член.

Датата 25.01.2012 е окончателна и пропусналите този срок минават на индивидуален членски внос от 110 EUR. Моля за платежно нареждане в случай, че ще участвате като блок членове.

Сметка на ESPEN:

Bank name and address: UBS, Rue de la Confederation 2, CH – 1211 Geneva, Switzeland

Account holder: ESPEN (European Soc.Clinical Nutrition & Metabolsm)

Account number: 0240-228063.61T

IBAN: CH79 0024 0240 2280 6361T

SWIFT: UBWCHZH80A

Сметката на Българско дружеството по Парентерално и Ентерално хранене /БУЛСПЕН/:

БУЛСТАТ 121421060

IBAN BG16 PIRB 8073 1603 2446 37

BIC PIRBBGSF

С пожелание за успешна и ползотворна 2013 година!

проф. Н. Петров, дмн

Председател на Българско Дружество по Парентерално и Ентерално хранене /БУЛСПЕН/