За нас

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

8.1. Целите на Сдружението са както следва:

– Да съдейства, насърчава и подкрепя развитието на проучванията в областта на метаболизма, парентерално и ентерално хранене;

– Да развива и насърчава най-високите стандарти в практиката на съвременните достижения на парентералното и ентералното хранене;.

– Да съдейства за издигането на професионалното равнище на своите членове, чрез усъвършенстване и специализации в България и чужбина;

– Да представлява интересите на своите членове и тези на сдружението пред сродни български или чуждестранни организации за разширяване на контактите и сътрудничеството с тях;

– Да провежда информационна политика или друга целесъобразна дейност за популяризиране на целите, задачите и дейността на сдружението в страната и чужбина;

– Да развива взаимноизгодно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества или други асоциации със сродни цели и задачи;

– Да организира самостоятелно или да съдейства в организирането на конгреси, симпозиуми, работни срещи по проблемите на парентералното и ентералното хранене.

8.2. Посочените в т. 8.1. цели се постигат чрез взаимодействие на Сдружението с други сдружения с нестопанска цел, с държавни, общински органи, с различни организации, близки до идеите, насоките и принципите, ръководещи дейността му.

8.3. Сдружението ще изпълнява целите си чрез:

1. развитие и участие в програми, проекти и други дейности, касаещи дейността на Сдружението в България и чужбина;

2. осигуряване на стипендии за обучение по проблемите на парентералното и ентералното хранене в България и чужбина;

3. организиране на конгреси, симпозиуми, работни срещи по проблемите на парентералното и ентералното хранене в България и чужбина;

4. разпространение и съдействие за внедряване в страната на
нови методи в областта на парентералното и ентерално хранене;

5. разработване на програми и проекти за развитие и издигане н
професионалното ниво на специалистите, работещи в областта на парентералното и ентерално хранене;

6. организиране на международното сътрудничество за постигане
целите на дружеството;

7. издаване на печатен орган, в което членовете на дружеството
се ползват с предимство при публикуване на научни статии,
съобщения и др.

8. разпределяне на дейността си в секции, при необходимост;

9. участие в международни проекти с цел подпомагане дейността на дружеството;

10. разпространение и съдействие за провеждане на политиката на Европейското сдружение по парентерално и ентерално хранене – ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), в областта на клиничното хранене и метаболизъм.

11. разпространение на списания, уеб сайтове, ръководства и различни продукти произведени от ESPEN;

12. привличане на млади членове за членство в ESPEN,

както и всички други форми и дейности за постигане на целите на Сдружението. Финансирането на тези дейности става както самостоятелно, така и чрез привличане на финансовата подкрепа на различни национални и международни институции, фондове или организации.