Устав


УСТАВ

НА

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ – БУЛСПЕН

ГЛАВА ПЪРВA

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ – БУЛСПЕН(наричано по-долу “Сдружението”) е доброволно, политически и обществено независимо сдружение с нестопанска цел на физически или юридически лица, които отговарят на условията, посочени в настоящия устав, ръководещо се в дейността си от принципите на Конституцията на Република България и от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

2.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза.

3.

НАИМЕНОВАНИЕ

3.1. Наименованието на Сдружението е БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ – БУЛСПЕН, което може да бъде изписвано и на латиница по следния начин: BULGARIAN SOCIETY FOR CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM- BULSPEN.

3.2. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, както и данни за неговата съдебна регистрация, включително и БУЛСТАТ номер ще бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на Сдружението.

4.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Седалището на Сдружението e град София.

4.2. Адресът на Сдружението е град София, ул. Георги Софийски № 3

5.

Сдружението има собствен печат и емблема.

6.

Сдружението се създава за неограничен срок.

7.

ПРИНЦИПИ

В дейността си Сдружението се ръководи от следните принципи:

– Доброволно участие;

– Законност на действията;

– Взаимно уважение и толерантност;

– Независимост при вземането на решенията.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

8.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

8.1. Целите на Сдружението са както следва:

– Да съдейства, насърчава и подкрепя развитието на проучванията в областта на метаболизма, парентерално и ентерално хранене;

– Да развива и насърчава най-високите стандарти в практиката на съвременните достижения на парентералното и ентералното хранене;.

– Да съдейства за издигането на професионалното равнище на своите членове, чрез усъвършенстване и специализации в България и чужбина;

– Да представлява интересите на своите членове и тези на сдружението пред сродни български или чуждестранни организации за разширяване на контактите и сътрудничеството с тях;

– Да провежда информационна политика или друга целесъобразна дейност за популяризиране на целите, задачите и дейността на сдружението в страната и чужбина;

– Да развива взаимноизгодно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества или други асоциации със сродни цели и задачи;

– Да организира самостоятелно или да съдейства в организирането на конгреси, симпозиуми, работни срещи по проблемите на парентералното и ентералното хранене.

8.2. Посочените в т. 8.1. цели се постигат чрез взаимодействие на Сдружението с други сдружения с нестопанска цел, с държавни, общински органи, с различни организации, близки до идеите, насоките и принципите, ръководещи дейността му.

8.3. Сдружението ще изпълнява целите си чрез:

1. развитие и участие в програми, проекти и други дейности, касаещи дейността на Сдружението в България и чужбина;

2. осигуряване на стипендии за обучение по проблемите на парентералното и ентералното хранене в България и чужбина;

3. организиране на конгреси, симпозиуми, работни срещи по проблемите на парентералното и ентералното хранене в България и чужбина;

4. разпространение и съдействие за внедряване в страната на
нови методи в областта на парентералното и ентерално хранене;

5. разработване на програми и проекти за развитие и издигане н
професионалното ниво на специалистите, работещи в областта на парентералното и ентерално хранене;

6. организиране на международното сътрудничество за постигане
целите на дружеството;

7. издаване на печатен орган, в което членовете на дружеството
се ползват с предимство при публикуване на научни статии,
съобщения и др.

8. разпределяне на дейността си в секции, при необходимост;

9. участие в международни проекти с цел подпомагане дейността на дружеството;

10. разпространение и съдействие за провеждане на политиката на Европейското сдружение по парентерално и ентерално хранене – ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), в областта на клиничното хранене и метаболизъм.

11. разпространение на списания, уеб сайтове, ръководства и различни продукти произведени от ESPEN;

12. привличане на млади членове за членство в ESPEN,

както и всички други форми и дейности за постигане на целите на Сдружението. Финансирането на тези дейности става както самостоятелно, така и чрез привличане на финансовата подкрепа на различни национални и международни институции, фондове или организации.

ГЛАВА ТРЕТА

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

9.

ИМУЩЕСТВО

9.1. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които действащото българско законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

9.2. Сдружението изразходва имуществото си за постигане на целите и задачите си по чл. 8 от настоящия Устав.

10.

Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки.

11.

Източници на средства за Сдружението са:

встъпителни вноски и годишен членски внос;

– безвъзмездно финансиране, дарения, финансиране по реда на проекти на национални и международни програми, фондове или институции;

приходи от стопанска дейност.

12.1. Всеки активен член на Сдружението следва да заплати първоначална встъпителна вноска в размер на 20 (двадесет) лева, както и да заплаща годишни членски вноски в размер на 15 (петнадесет) лева.

12.2. Първоначалната встъпителна вноска се дължи в едномесечен срок след вписването на Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд.

13.

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет, приходите, от която се използват за осъществяване на целите на Сдружението.

14.

Стопанската дейност се извършва при условията на действащото данъчно и счетоводно законодателство на Р България.

15.

Предметът на допълнителна стопанска дейност обхваща:

– организиране на семинари, конференции и дискусионни форуми;

– издаване и разпространение на литература;

– продуциране на мултимедийни продукти или други обекти на интелектуална собственост;

– както и всяка друга допълнителна дейност, свързана с основния предмет на дейност на Сдружението, непротиворечаща на принципите и нормите на ЗЮЛНЦ.

16.

Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

17. Сдружението не разпределя печалба.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНСТВО

18.

Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни дееспособни лица с висше медицинско или друго специално образование, имащи добра професионална репутация и интереси и отношение към парентералното и ентералнно хранене.

19.

Членството в Сдружението е два вида, а именно: активно и почетно.

20.

За активни членове на настоящото Сдружение могат да бъдат избирани лица, отговарящи на общите изисквания, предвидени в този Устав, възприемащи и споделящи неговите цели и готови с лични сили да участват в тяхното осъществяване.

20.1

Най-малко 10 (десет) от членовете на Сдружението стават членове на Европейското сдружение по парентерално и ентерално хранене – ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), за да ползват правото за участие на срещите на Съвета на ESPEN (The Council), които се провеждат един или два пъти годишно съобразно Устава и решенията на управителните органи на ESPEN.

21.

Лице, което се е отличило с достойна и полезна служба на Сдружението и на неговите идеали може да бъде избрано за почетен член. Почетните членове са освободени от заплащане на встъпителни или редовни членски вноски, нямат право на глас в органите на Сдружението, не могат да бъдат избирани и да заемат длъжност в органите на Сдружението. Почетните членове имат право да присъстват на всички събрания и активно да участват във всички инициативи и дейности на Сдружението.

22.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

22.1.

Всеки активен член на Сдружението има право:

22.1.1. Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;

22.1.2. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;

22.1.3. Да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на Сдружението и неговите органи;

22.1.4. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението;

22.1.5. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

22.2.

Всеки активен член на Сдружението е длъжен:

22.2.1. Да спазва устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

22.2.2. Да прави имуществените вноски, определени в Устава;

22.2.3. Да плаща редовно членския си внос в размер и по ред, определен от Общото събрание. Годишната вноска за членство в Сдружението се внася в срок до 1 (първи) юни на текущата календарна година;

22.2.4. Да присъства редовно на събранията и сбирките на Сдружението и с лични действия активно да участва в осъществяването на неговите цели и програми;

22.2.5. С действията си в обществения и в личния си живот да не накърнява принципите, целите и доброто име на Сдружението.

23. Възникване на членство.

23.1. Решенията за приемане на нови членове са от компетентността на Управителния съвет.

23.2. Предложение за избор на активен член може да се направи от всеки от досегашните членове, като то следва да бъде предадено в писмен вид до Управителния съвет. Предложение за избор на активен член може да се направи и от самото лице, кандидатстващо за членство.

23.3. В срок от един месец от постъпване на предложението Управителният съвет разглежда и внася за обсъждане кандидатурата на предложения нов член на редовно месечно събрание, след което с решение одобрява или отхвърля предложението. При одобряване на предложението кандидатът се уведомява, като след заплащане на встъпителния членски внос, същият се счита за активен член на Сдружението.

24.

Прекратяване на членството в Сдружението настъпва:

24.1. С едностранно писмено волеизявление на лицето, което напуска, отправено до Управителния съвет;

24.2. Със смъртта или поставяне на лицето под запрещение;

24.3. С изключване на лицето по реда на този Устав с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от членовете му;

24.4. С прекратяването на Сдружението;

24.5. При отпадане поради невнасяне на имуществени вноски.

25.

Решението за изключване се взема от Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от членовете му в следните случаи:

25.1. При системно нарушаване на Устава;

25.2. Когато даден член престане да отговаря на необходимите за членство изисквания;

25.3. Когато не съдейства за осъществяване на целите и задачите на Сдружението;

25.4. Когато с поведението и личността си компроментира Сдружението и действа против неговите принципи.

26.

Член, който не заплати дължима вноска в срок от тридесет (30) дни след установеното време, бива поканен писмено от Управителния съвет на последния известен адрес. Ако вноската не бъде заплатена до десет (10) дни от датата на уведомлението за писмената покана, то членство автоматически се прекратява след установяване факта на неплащане от Управителния съвет в нарочен констативен протокол. По усмотрение на Управителния съвет, членството на такъв бивш член може да бъде възстановено по негова молба и след заплащането на дължимите вноски към Сдружението.

27.

Заявлението за прекратяване на членството на член от Сдружението трябва да бъде направено в писмена форма и да бъде адресирано до Управителния съвет. Управителният съвет, приема решение за прекратяване на членството, при условие че членът е заплатил всички дължими вноски към Сдружението.

28.

Всички решения на Управителния съвет, касаещи прекратяване на членството в Сдружението, подлежат на контрол от Общото събрание по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ.

ГЛАВА ПЕТА

УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

29.

Органи на Сдружението са:

– Общо събрание;

– Управителен съвет;

30.

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

31.

В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, които действат лично или чрез представител въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Едно лице не може да представлява повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

32.

Всеки член на Общото събрание има право на 1 глас.

33.

Събранията на Сдружението са :

(а) редовно годишно и

(б) извънредно

34.

Редовното годишно общо събрание се свиква с решение на Управителния съвет в началото на всяка календарна година чрез писмена покана до всички членове на Сдружението, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

35.

В срок най-малко един месец преди датата на провеждане на заседанието на Общото събрание поканата се изпраща по пощата с известие за доставяне до членовете на Сдружението, на посочения от тях адрес за кореспонденция. В същия срок поканата се публикува и на Интернет-страницата на Сдружението и се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

36.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението след изпращане на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

37.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

38.

Извънредните Общи събрания се свикват от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

39.

Общото събрание е законно, ако на него присъствуват повече от половината членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като тогава то се провежда, независимо колко членове на Сдружението са се явили.

40.

Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъствуващите, с изключение на решенията за изменение и допълнение на Устава и за преобразуване или прекратяване на Сдружението, които се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

41.

По въпроси, които не са включени в дневния ред събранието не може да взема решения.

42.

Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, предвидени в чл. 28, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

43. Общото събрание:

(а) изменя и допълва Устава;

(б) приема други вътрешни актове;

(в) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

(г) взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

(д) приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;

(е) приема бюджета на Сдружението;

(ж) определя размера на членския внос;

(з) приема отчета на Управителния съвет;

(и) отменя решенията на Управителния съвет и другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

(й) взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на Сдружението.

Правата по чл. 43, б. (а),(в),(г),(е),(з) и (и) не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

44.

За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. Протоколът може да бъде подписан и с електронен подпис на някои от членовете.

45.

Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага и списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

46.

Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

47.

Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол по реда на чл.25 от ЗЮЛНЦ.

48.

Управителният съвет на Сдружението осъществява неговото непосредствено управление.

49.

Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена, избрани за срок от 4 (четири) години. Членовете на Управителния съвет избират изпомежду си Председател на Управителния съвет.

50.

Управителният съвет :

(а) представлява Сдружението, както и определя представителната власт на всеки от своите членове;

(б) осигурява изпълненията на решенията на Общото събрание;

(в) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

(г) взема решение за приемането на нови членове на Сдружението и за прекратяване на членството в него;

(д) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет, както и отчет за дейността на Сдружението;

(е) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

(ж) определя адреса на Сдружението и взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав не са от изключителната компетенция на Общото събрание.

51.

Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

52.

Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание на съвета при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят на Управителния съвет не свика заседание най-късно в седмичен срок от датата на постъпване на искането, прилагат се разпоредбите на чл. 32 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

53.

Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъствуват повече от половината от членовете му. Решенията се приемат с мнозинство на членовете му, а решенията по т. 63 и т.50, б.”в” и б. “е” – с мнозинство на всички членове

54.

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

55.

За заседанията на Управителния съвет се води протокол в специална книга. Председателстващият заседанието и лицето, изготвило протокола удостоверяват с подписа си и отговарят за верността на съдържанието му.

56.

Заседанието на първия Управителен съвет се свиква веднага след приключване на заседанието на Учредителното Общо събрание.

57.

При упражняване на представителните си функции Председателят на Управителния съвет:

57.1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

57.2. Представлява Сдружението пред трети лица;

57.3. Управлява имуществото на Сдружението;

57.4. Свиква Управителния съвет на заседание по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете му;

57.5. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

57.7. Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира дейността му;

57.8. Осигурява организационно – техническото обслужване на Сдружението и на дейността на Общото събрание;

57.9. Докладва незабавно на всички членове на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

58.

По решение на Управителния съвет може да бъде назначен секретар на Сдружението, който да осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението. Секретарят няма представителни функции.

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

59.

Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет на Сдружението съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението и ги представя за обсъждане и приемане в Управителния съвет.

60.

Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Сдружението, внесен от Управителния съвет.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

61.

Сдружението се прекратява:

61.1. С решение на Общото събрание;

61.2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

а) Дейността му противоречи на закона, обществен ред или на добрите нрави;

б) Бъде обявено в несъстоятелност.

ГЛАВА ОСМА

ЛИКВИДАЦИЯ

62.

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

63.

Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той може да определи лице, което да извърши необходимите действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.

(1) По всички въпроси, неуредени в този устав се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел, както и действащата в страната нормативна уредба.

(2) Този устав е приет на Учредително събрание на Сдружението, проведено в гр. София на 31 март 2010 г.

(3) Настоящият устав се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра – един за Софийски градски съд и два за деловодството на Сдружението.

(4) Неразделна част от настоящия устав са подписите на членовете на Сдружението, присъствали на учредителното събрание на 31 март 2010 г.

СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ:

1. полк. проф. Николай Петров д.м.н.

2. доц. Регина Семьоновна Комса-Пенкова

3. доц. Даниела Веселинова Попова

4. доц. Стоян Георгиев Миланов

5. проф. Димитър Драгомиров Карадимов